CLOUD Technology
Пристап од секое место, во секое време, од било кој тип на уред
Лесна Употреба
Пријателски интерфејс - прилагодена за работа на микро и мали претпријатија
Заштиа на Податоците
При хардверски или софтверски дефект, податоците не се губат и со промена на уредот имате повторен пристап кон нив
Неограничен Пристап
Кон lightERP може да се пристапи од било кој уред, во секое време и од секое место каде што има интернет врска. Во секое време имате неограничен увид за тековната продажба, лагер и сите битни информации за Вашиот бизнис.
Hardware/Software error free
lightERP работи во 'облак' и при евентуален хардверски или софтверски дефект (расипан компјутер, вируси и сл.), со замена/поправка на компјутерот може веднаш да продолжете со работа.
0 ден. трошоци за имплементација
Лиценцата за lightERP не се купува, туку се базира на мала месечна претплата со која може веднаш да почнете со работа. Не е потребно купување ниту на нова компјутерска опрема - постоечката е доволна за употреба на софтверот.